การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 ณ ค่ายท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี๊ย จ.กาญจนุบรี