การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน