โครงการบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ 10-12 ส.ค.62