“เป็นองค์กรชั้นนำ สู่มาตรฐานสากล”
ปรัชญาโรงเรียน
“เรียนดี มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา”


พันธกิจ


๑.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมโลก
๒.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข
๔.มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร แสวงหาและสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ
๕.พัฒนาระบบบริหารการจัดการของโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๖.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพด้านวิชาการ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม
๗.จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
๘.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เป้าประสงค์


   ๑.ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล
   ๒.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด
   ๓.สถานศึกษามีการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
   ๔.ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑


อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“ยิ้มไหว้ ทักทายกัน”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“ทีมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน”

 


กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แผนงานหลักของโรงเรียน
แผนงานที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แผนงานที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
แผนงานที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ