โรงเรียนบางบัวทองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบางบัวทอง ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ


ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2501 ครั้งแรกตั้งอยู่ ณ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดละหาร มีเนื้อที่ 10 ไร่ 80 ตารางวา โดยมี พระครูนนทปรีชา (หลวงพ่อเปลี่ยน ทองทวี) อดีตเจ้าอาวาสวัดละหารเป็นผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียนอย่างดีมาโดยตลอดจนกระทั่งท่านมรณภาพ โรงเรียได้จัดสร้างรูปเหมือน พระครูนนทปรีชา เพื่อเป็นที่เคารพสักการะและระลึกถึงพระคุณท่าน ประดิษฐานไว้บริเวณหาพระด้านหน้าโรงเรียน


โรงเรียนบางบัวทองได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่ ปีการศึกษา 2528 บนเนื้อที่ 25 ไร่ ซึ่งอดีตผู้บริหาร คือนายคำนวณ บุญเพ็ชรแก้ว ได้ดำเนินการร่วมกับ นายวิเชียร พงศ์ทองคำอดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอบริจาคที่ดินจาก คุณกฐิน กุยยกานนท์ เจ้าของบริษัทวิเศษนิยม จำกัด ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองบางบัวทอง


โรงเรียนบางบัวทองปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง อาคารพยาบาล 1 หลัง อาคารกาญจนภิเษก 1 หลัง เรือนนอนครูชาย 1 หลัง ธนาคารขยะ 1 หลัง
โรงเรียบางบัวทองเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2501 โดยใช้อักษรว่า “ น.บ.๑๘” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ บ.ท. “ เมื่อปีการศึกษา 2513 

ปีการศึกษา 2520 ได้เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 - ม.ศ.) และเปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 3 และระดับ 4


พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณถมดินทำถนนเข้าสู่โรงเรียน จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. 2527 – 2528 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบมาตรฐาน 204 ค จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 436,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 403 สี่ชั้นหนึ่งหลัง 15 ห้องเรียน งบประมาณ 5,7000,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบมาตรฐาน 204 หนึ่งหลัง งบประมาณ 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. 2531 – 2532 ได้รับงบประมาณต่ออาคารเรียนแบบพิเศษ 430 อีก 15 ห้องเรียน งบประมาณ 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารฝึกงานแบบมาตรฐาน 306 ล/27 หนึ่งหลัง งบประมาณ 4,620,000 (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ใช้เงิน บ.กศ. สมทบ 30,000 บาท เงินบริจาคจากสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.บางบัวทอง 100,000 บาท รวม 4,750,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบมาตรฐาน 203/27 หนึ่งหลัง งบประมาณ 256,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 430 พร้อมทางเชื่อมต่อ อาคารเรียนเดิม ครึ่งหลัง งบประมาณ 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)
พ.ศ. 2535 – 2536 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษ 430 เต็มรูปใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท และงบประมาณปี 2536 จำนวน 3,615,800 บาท (เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบมาตรฐาน 203/27 จำนวนหนึ่งหลัง
พ.ศ. 2536 สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน กว้าง 8 เมตร ใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร. บางบัวทอง จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. 2536 สร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินอ่อน ใช้เงินจากการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนบางบัวทอง เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. 2536 สร้างเสาธงโรงเรียนด้วยเงินบริจาคจากคุณประยงค์ เถื่อนอิ่ม จำนวนเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. 2536 – 2537 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สี่ชั้น พร้อมครุภัณฑ์หนึ่งหลังโดยใช้งบประมาณปี 2536 จำนวนเงิน 300,000 บาท งบประมาณ ปี 2537 จำนวนเงิน 13,798,800 บาท รวมทั้งสิน 16,798,800 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
. พ.ศ.2538 สร้างเรือนพยาบาลด้วยเงินบริจาค จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยคุณจำรัส - คุณประเสริฐ ปิริบัณฑิต ให้บริการนักเรียนได้ในปีการศึกษา 2539
พ.ศ. 2539 สร้างอาคารโรงอาหาร - หอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) งบประมาณ 7,194,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
พ.ศ.2551 ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สร้างอาคารเรียน 6 ชั้น งบประมาณ 41,000,000 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
พ.ศ.2551 สร้างเสาธงเฉลิมฉลอง 50 ปี โรงเรียนบางบัวทอง สนับสนุนงบประมาณโดยคุณพ่อบุญ - คุณอุดม - คุณเบญจมาศ สองเมือง จำนวนเงิน 555,555 บาท สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัวทอง จำนวนเงิน 315,000 บาท กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบางบัวทอง จำนวนเงิน 145,600 บาท รวมทั้งสิ้น 1,016,155 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
พ.ศ.2552 สร้างหอประชุมกษีรานุสรณ์ โดยใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัวทอง จากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเงินบริจาค งบประมารณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
พ.ศ.2553 สร้างอาคารโรงอาหารใหม่ โดยใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัวทอง จากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเงินบริจาค งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
พ.ศ.2554 สร้างเรือนพักครูเวรชาย จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.2554 สร้างสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนบางบัวทอง จากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเงินบริจาค เป็น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมรั้วโรงเรียนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าจากสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ.2554 งบประมาณ 5,761,000 บาท (ห้านล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
พ.ศ.2557 ปรับปรุงห้องชวนาลัย โดยใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางบัวทองเป็นเงิน 955,100 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
พ.ศ.2556 – 2560 สร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล. (ตอกเข็ม) งบประมาณ 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
ปัจจุบัน โรงเรียนบางบัวทองเปิดทำการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรมาตรฐานสากล เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 33 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 ห้องเรียน รวม 57 ห้องเรียน