โรงเรียนบางบัวทอง
หมู่ที่ 3  ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่