โรงเรียนบางบัวทอง
หมู่ที่ 3  ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
งานแนะแนว

นางจิตรลดา เทศอ่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวมิเรียม ซุ้นสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา มิงสะเมาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ แก่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง