โรงเรียนบางบัวทอง
หมู่ที่ 3  ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางชม้าย ท้าวคำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางขวัญใจ สายนุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาภัทร ฆารพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปรียานุช สุชิตกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวชนนิกานต์ บัวสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉวีรัตน์ เพ็ชรหลำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพรรษา เจือจันทร์พิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวฐาปนี ฉายทองคำ
ครูอัตราจ้าง

นายธนชัย แป้งปรุงจันทร์
ครูอัตราจ้าง