โรงเรียนบางบัวทอง
3/1 หมู่ที่ 3   ตำบลพิมลราช  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2571-7595
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนิศานาถ รัตนพันธู์
ครูชำนาญการ

นายพันธุ์ธิช ชะดี
ครูชำนาญการ

นายเอกศิลป์ อินทพงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนัยนา ชูเทียน
ครูชำนาญการ

นายปฎิมากร โมลธร
ครูชำนาญการ

นางสาววิไล มุ่งกลางหาม
ครูชำนาญการ

นายนนทกาญจน์ จันทร์เฮง
ครูชำนาญการ

นายพีรวัส ปั้นทองคำ
ครู

นายสุนทร เลี้ยงนิรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายสมมาตร ยิ่งประยูร
ครูอัตราจ้าง