โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ดูภาพกิจกรรมใน 

 facebook-logo_0.png

   BangbuathongWorldclass StandardSchool   YES-ThumbFinal_4.9.15-2.png

 

แปลหน้าเว็บเป็นภาษาอื่น

ประวัติและผลงานผู้อำนวยการ PDF พิมพ์ อีเมล

 

   ชื่อ                       ดร.เฉลียว   ยาจันทร์                                                

 

   ตำแหน่ง                 ผู้อำนวยการ   วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  อันดับ  คศ.4

   สถานที่เกิด              จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   สถานที่อยู่ปัจจุบัน      จังหวัดนนทบุรี 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

 

     
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก         มหาวชิรมงกุฎ


1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)ชั้นสูงสุด
2.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)ชั้นที่ 1
3.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)ชั้นที่ 1

                        

ประวัติการศึกษา

-ปริญาเอก Ph.d  Education Administration สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

-ปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

-ปริญญาตรี   วิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

 ประวัติรับราชการ 

2  มิถุนายน   2520     ครู 1  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16  พฤษภาคม 2539   อาจารย์ใหญ่ ร.ร.บ้านเหมืองแร่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1  ตุลาคม     2544     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน  สพท. นนทบุรี  เขต 2

13  ธันวาคม    2549   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  อันดับ  คศ. 4 โรงเรียนราษฏร์นิยม

1  มกราคม     2552   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  อันดับ  คศ. 4  โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชวินิต

9  มิถุนายน   2553     ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  อันดับ  คศ. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  นนทบุรี

13 มิถุนายน  2555     ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  อันดับ  คศ. 4 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  นนทบุรี

10 พฤศจิการยน 2557 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  อันดับ  คศ. 4 โรงเรียนบางบัวทอง  นนทบุรี

 

ผลงานดีเด่น

            

ความภาคภูมิใจสูงสุดในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคือได้บริหารโรงเรียนจนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้                                               

                    โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  2   โรงเรียนคือ

โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)  และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

                    โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  2  โรงเรียนคือ

โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี

                     โรงเรียนต้นแบบ 1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน 2  โรงเรียน คือ

โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  นนทบุรี

                       สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานดีเด่น  จากกระทรวงพลังงาน

                       ในโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

คลิกดู==ประวัติใน  WIKIPEDIA  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ของ ดร.เฉลียว ยาจันทร์

 

รางวัลเกียรติยศและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 1.เป็นแบบอย่างของผู้บริหารดีเด่น  จาก สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

2.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ

3.นวัตกรรมการบริหาร  (TipCo) ดีเยี่ยม อันดับ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

4.ผู้บริหารรักการอ่าน  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

5.หนึ่งแสนครูดี  สาขาผู้บริหาร  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

6.ครูเกียรติยศ  Teacherสาขาผู้บริหาร จาก  สปช.

7.บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้

8.ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  คุรุสดุดี  จาก คุรุสภา

9.อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

10. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ของสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

11. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  คุรุสดุดี  จาก  สพท.นนทบุรี  เขต  2

12. บริหารดี  ส่งเสริมดี   มีคุณภาพ   จาก สพท.นนทบุรี  เขต  2

13. ผู้บริหารรักการอ่าน จาก  สพท. นนทบุรี   เขต  2

14. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  จาก สพท. นนทบุรี   เขต  2

15. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก  สปจ. นนทบุรี

16. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

17. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก คุรุสภาอำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

18. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

19. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ศูนย์วิชาการกลุ่มประจิม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

20. ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยา  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

21. ครูดีในดวงใจ   จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

22.งานวิจัยดีเด่น  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

23. เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

  การศึกษาดูงานต่างประเทศ 

            - The Illawarra Gramma School  ณ ประเทศออสเตรเลีย

            - University   of   Wollongong  ณ  ประเทศออสเตรเลีย

            - International House London ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

             - LA  Sorbonne University  ณ  ประเทศฝรั่งเศส

            -  Montessori  school   ณ  ประเทศฝรั่งเศส

             - Gongshang  Primary  School   ณ  ประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศอังกฤษ  สวิสเซอร์แลนด์  นอรเวร์ ฟินแลนด์  เบลเยี่ยม  เดนมาร์ก  เนเธอแลนด์  เยอรมัน  เชค  ออสเตรีย  สโลวาเกีย   ฮังการี  ญี่ปุ่น  เกาหลี  จีน  เวียดนามและลาว

คณะทำงานและคณะกรรมการ

             - เป็นคณะทำงานและวิทยากรของกระทรวงศึกษาธิการ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของสำนักงานเขตพื้นที่ดังนี้

              - คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ

              - คณะกรรมการนิเทศโรงเรียนในฝันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              - คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี  เขต 1   

              - คณะกรรมการประเมินผลงาน ด้านที่ 1 ,2  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี  เขต 1    เขต   2 และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

             -  คณะกรรมการ  กตปน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี  เขต 1    

             - คณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมี

                คุณภาพทั้งองค์กร   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Blogของผอ.เฉลียวเกี่ยวกับ

-งานวิจัยเรื่อง"นโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน "

-การบริหารแบบ TipCo

-ปริญญาเอกการบริหารการศึกษารุ่น8/2

-องค์ประกอบการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา

-ตระกร้าHighclass

 

                

 
ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย Joomla templates free
Joomla templates free designed by Lonex.