แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา-1-2563


รับสมัครครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารจังหวัดนนทบุรี


สถิติการเจ็บป่วยประจำเดือนสิงหาคม 2563


ประกาศโรงเรียนบางบัวทอง การทดลองเปิดเรียนแบบ on-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตารางนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศผลสอบรอบพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประกาศโรงเรียนบางบัวทอง เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -๑๙
มาตรการเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประกาศแต่งตั้งกรรมการรับนร.-63
รายนามบุคคลและองค์กรเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รับสมัครนักเรียน 2563
รูปแบบแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบางบัวทอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดภาคเรียน


 

การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชาติ ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าผู้อำนวยการ มีบทบาทหน้าที่สำคัญที่สุดในการนำพาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นนำ โดยการบริหารงาน มุ่งมั่นสู่การการเปลี่ยนแปลงของครูและนักเรียนที่พร้อมรับกับสังคมที่หลากหลายพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง()ไปจากอดีต โดยมีเทคโนโลยีมามีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิต ดังนั้นจึงคาดหวังที่จะให้โรงเรียนบางบัวทองของเรา เข้าสู่การศึกษาใน ยุค 'Innovation' ที่ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ นอกจาก การให้ความรู้แล้วยังต้องทำให้นักเรียนเป็นคนรักที่จะใฝ่เรียน รักที่จะทำงาน มีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้วย โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการคือ 'เร่งสร้างความเข้าใจ' ให้กับคณะครู นักเรียน และชุมชน 'ยอมรับการเปลี่ยนแปลง' เพื่อมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาโรงเรียน บางบัวทองให้ก้าวไกลและ ทุกคนอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังนี้ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้นโยบาย 4 ข้อ ที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต


Copyright © Web Developed by Siamvip.Com
Administrator